Terms

Algemene voorwaarden Dagmar van Doorn

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die door Dagmar van Doorn, praktijk voor energetische therapie worden aangeboden


Artikel 2: Inschrijven

2.1 Afspraken voor sessies worden met de afspraakplanner via de website www.dagmarvandoorn.com of tijdens trajecten in overleg gemaakt.


Artikel 3: Annulering

3.1 Annulering door de cliënt dient per schriftelijk (e-mail, whatsapp of sms volstaat) te gebeuren. De datum van ontvangst door Dagmar van Doorn geldt als datum van de annulering.

3.2 De sessies kunnen kosteloos tot 48 uur van tevoren geannuleerd worden. Binnen 48 uur wordt 100% van het bedrag van de behandeling aan de cliënt doorberekend.

3.3. De sessies kunnen enkel bij aantoning van overmacht binnen 24 uur kosteloos worden geannuleerd.


Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Alle betalingen voor de behandelingen en overige worden voldaan op IBAN NL11 KNAB 0258 5143 10

4.2 Betalingen dienen voor de afspraak te zijn voldaan. Betaalmogelijkheden zijn iDeal, creditcard of per bank transfer.

4.3 Voor zakelijke of persoonlijke trajecten moet de factuur binnen 14 dagen zijn voldaan.
In overleg en bij uitzondering kan binnen een termijn wordt betaald. De termijnen en het termijnbedrag wordt in samenspraak afgesproken.

4.4 Bij niet nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen is de cliënt in verzuim. Dagmar van Doorn behoudt zich het recht voor om per betalingsherinnering €15 administratiekosten in rekening te brengen.

4.5 Bij het uitblijven van betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de cliënt, t.w. de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, overeenkomstig de gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Uitvoering (m.a.w. Levering)

5.1 De met Dagmar van Doorn gesloten overeenkomst leidt voor Dagmar van Doorn tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

5.2 Dagmar van Doorn behandelt op locatie in haar praktijkruimtes, online óf op evenementlocaties. De afspraak hierover wordt gezamenlijk gemaakt.

5.3 Voor zover Dagmar van Doorn voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de cliënt, is Dagmar van Doorn uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.

Artikel 6: Klachtenprocedure

6.1 Bij eventuele klachten gaan wij ervan uit dat zowel Dagmar van Doorn als de cliënt een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie.

6.2 Mocht er een klacht zijn, wordt geprobeerd de klacht in goed overleg tussen Dagmar van Doorn en de cliënt op te lossen. 
Officiële klachten kunnen worden ingediend bij het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Per maart 2019 is Dagmar van Doorn, praktijk voor energetische-therapie bij deze instantie aangesloten. Voor informatie kun je terecht op dewebsite Gatgeschillen. Het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) is een geschilleninstantie die opgericht is door kenners van het veld in samenwerking met een cliënten organisatie en advocaten met een hart voor de branche. 
Het GAT is speciaal opgericht en op maat gemaakt voor aanbieders van alternatieve en complementaire zorg. Met het GAT kiest een alternatief therapeut voor professionele zorg op maat. Na het in werking treden van de wet WKKGZ is het voor alternatief genezers in Nederland verplicht om aansluiting te zoeken bij een erkende en onafhankelijke geschillencommissie.               .

6.3 Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

6.4 Het indienen van een klacht ontslaat de cliënt niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 Dagmar van Doorn verplicht zich tot geheimhouding van wat zij in het kader van de behandelingen te weten is gekomen. Deze verplichting blijft na het beëindigen van de behandelingen bestaan.

7.2 Dagmar van Doorn verwacht van cliënten openheid van zaken m.b.t. informatie die van invloed kan zijn op de behandelingen. Tevens verwacht Dagmar van Doorn dat cliënte zowel fysiek als geestelijk in staat zijn om de behandelingen te doorstaan.

7.3 Dagmar van Doorn zal altijd adviseren om met lichamelijke en psychische klachten naar een (huis)arts te gaan. Energetische therapie is géén vervanging voor reguliere gezondheidszorg en/of een consult bij (huis)artsenpraktijk.

7.4 Dagmar van Doorn sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en (direct dan wel indirect) ten gevolge van de verkregen behandelingen.

7.5 Op de overeenkomst tussen Dagmar van Doorn en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

Heiloo, mei 2021

Vestigingsadres:
De Ronge 7,
1852 XA Heiloo

KvK 73973394 | BTW NL002184577B04